Jak się bardziej zaangażować – rola ojca w rodzinie

Jak się bardziej zaangażować - rola ojca w rodzinie

Kiedy myślimy o roli ojca w rodzinie, często wyobrażamy sobie, że mówi on do swoich dzieci, kiedy są zdenerwowane. Jednak wiele dzieci krzywi się, gdy ich matki mówią, że powinny porozmawiać z ojcem o czymś. Zamiast tego, ojcowie powinni spędzić czas na słuchaniu swoich dzieci. To pomoże im poczuć się wysłuchanymi i szanowanymi. Co więcej, ojcowie powinni zacząć rozmawiać ze swoimi dziećmi w młodym wieku. Dzięki temu obsługa trudnych tematów będzie później łatwiejsza.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który powstał przy współudziale naszedziecko.pl

Bariery dla zaangażowania ojca

Zaangażowanie ojca w życie dzieci może poprawić ich rozwój na wiele sposobów. Korzyści są dobrze udokumentowane, w tym lepszy rozwój społeczno-emocjonalny. Jednakże szereg barier i bodźców uniemożliwia ojcom o niskich dochodach pełne zaangażowanie się w życie ich dzieci. Główną przeszkodą dla ojców nie mieszkających w danym kraju jest zadłużenie z tytułu alimentów, które może skutkować surowymi karami, a nawet uwięzieniem. Dług ten ogranicza również prawo ojca nie mieszkającego w kraju do odwiedzin.

Podczas gdy ojcowie mogą być tak samo kompetentni jak matki w kwestii rodzicielstwa, wciąż napotykają wiele barier, aby bardziej zaangażować się w życie swoich dzieci. Bariery te mogą obejmować brak umiejętności rodzicielskich, problemy osobiste, trudności z matkami dzieci i kwestie społeczne, w tym wyzwania ekonomiczne. Postrzeganie przez ojców zaangażowania ojca jest często kształtowane przez bariery społeczne – cytat ten pochodzi od redaktora strony . Jednak większość badań dotyczących tych kwestii opiera się na danych pochodzących od matek i często pomija ich własną perspektywę.

Problem ten można rozwiązać poprzez promowanie zaangażowania ojca. Program Supportive Father Involvement (SFI) został opracowany w celu rozwiązania tych barier. Został on początkowo przeprowadzony w Kalifornii i jest replikowany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, aby ocenić wpływ tej interwencji.

Oprócz barier społecznych i ekonomicznych, rola ojca jest krytyczna, a rola żywiciela rodziny jest często największa. Ojcowie są kluczowymi decydentami i dostawcami środków finansowych, a ich zaangażowanie w sprawy dzieci wpływa na wiele aspektów ich życia. Na przykład, rola ojca jako żywiciela rodziny jest szczególnie ważna w krajach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie wartości patriarchalne i niskie zarobki sprawiają, że męska głowa gospodarstwa domowego musi zapewnić rodzinie utrzymanie.

Oprócz dochodów rodziny, inne bariery społeczne, które wpływają na zaangażowanie ojca, obejmują czynniki kulturowe i społeczne. To badanie dostarcza użytecznych spostrzeżeń na temat tego, jak ojcowie myślą o swoich rolach rodzicielskich i wyzwaniach, przed którymi stają. Sugeruje również strategie pokonywania tych barier.

Wpływ zaangażowania ojca na wyniki dzieci

Badania wykazały, że zaangażowanie ojców w życie dziecka znacząco poprawia jego wyniki. Dotyczy to zarówno ojców biologicznych, jak i niebiologicznych. Zaangażowanie to wiąże się z poprawą zachowania, dobrostanu emocjonalnego i sukcesami w nauce. Co ciekawe, liczba godzin spędzanych przez ojca z dzieckiem nie jest tak ważna jak jakość relacji między ojcem a dzieckiem.

Aby ocenić wpływ zaangażowania ojca na wyniki dziecka, badacze przeprowadzili systematyczny przegląd literatury. Aby znaleźć artykuły, badacze przeprowadzili szerokie wyszukiwanie słów kluczowych w 26 głównych bazach danych nauk społecznych. Te słowa kluczowe obejmowały „zaangażowanie ojca”, „zaangażowanie ojców”, „wyniki dzieci” i „wczesne dzieciństwo” lub „wczesny start”. W wyniku procesu wyszukiwania uzyskano 3775 tytułów. Badania te zostały następnie posortowane według głównych kryteriów włączenia.

Zaangażowanie ojca jest ważne i powinno być nadal badane. Badania pokazują praktyczne implikacje dla rozwoju polityki. Na przykład, programy skierowane do ojców mogą pomóc w zapewnieniu dzieciom gotowości szkolnej. Ponadto, zaangażowanie ojca może poprawić jakość życia dzieci z rodzin zagrożonych. Badania te powinny być prowadzone bardziej aktywnie w Stanach Zjednoczonych.

Powstająca literatura na temat zaangażowania ojca dzieli się na dwie szerokie kategorie: aktywne i pasywne. Aktywne zaangażowanie ojca wiąże się z angażowaniem się w sprawy dziecka. Z kolei pasywne zaangażowanie ojca odnosi się do biernej, niefizycznej obecności. Takie podejście pozwala badaczom określić, które zmienne są najważniejsze dla zaangażowania ojca i jakie czynniki mogą poprawić poziom zaangażowania.

Zaangażowanie ojca jest związane z niewielką, ale znaczącą poprawą w zakresie języka receptywnego, języka ekspresyjnego, poznania i wyników społeczno-emocjonalnych. Jednakże, zaangażowanie ojca nie jest niezależnym predyktorem tych wyników.

Idealne zaangażowanie

Badania wykazały, że wczesne zaangażowanie ojca w ciążę i opiekę nad dzieckiem jest korzystne dla dziecka. Tatusiowie, którzy uczestniczą w prenatalnej opiece zdrowotnej i narodzinach dziecka, wykazują również wyższy poziom zaangażowania ojcowskiego, ponieważ są bardziej skłonni do pozostania zaangażowanymi w życie swojego dziecka. Przegląd literatury z 2011 roku wykazał, że większe zaangażowanie ojca skutkuje lepszymi wynikami dla dziecka.

Zaangażowanie jest kluczowym aspektem rodzicielstwa i istnieje wiele sposobów na zwiększenie zaangażowania ojca. Badania wykazały, że ojcowie, którzy są bardziej aktywnie zaangażowani w wychowanie swoich dzieci, osiągają lepsze wyniki, takie jak mniej problemów zdrowotnych i mniejsze ryzyko otyłości. Badania wykazały również, że zaangażowanie ojca poprawia zdrowie psychiczne i umiejętności poznawcze dziecka. Należy jednak pamiętać, że zaangażowanie ojca nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na zdrowie i rozwój dziecka.

Rola ojca w rodzinie zmieniła się wraz z rozwojem industrializacji. Nowa struktura ekonomiczna oddzieliła dom od miejsca pracy, co spowodowało nową koncepcję ojcostwa. Mężczyźni stali się żywicielami rodziny, podczas gdy kobiety pozostawały w domu, by opiekować się dziećmi. Tradycyjna kobieca rola wychowywania dzieci została zastąpiona przez bardziej aktywnego i zaangażowanego ojca.

Posiadanie dobrych relacji z matką jest kolejnym ważnym czynnikiem dla rozwoju dziecka. Dobry ojciec dba o to, aby szanować swoją żonę i matkę. Nie kłóci się ze swoją partnerką przy dziecku. Uczy też dzieci, że powinny szanować oboje rodziców, w tym matkę.

Bariery zaangażowania

Zaangażowanie ojców w życie ich dzieci jest ważnym aspektem zdrowia rodziny. Istnieje jednak wiele barier, które mogą powstrzymywać ojców od uczestnictwa w życiu ich dzieci. Bariery te mogą być prawne, psychologiczne, a nawet interpersonalne. Zrozumienie i zajęcie się tymi barierami może pomóc ojcom bardziej zaangażować się w życie ich dzieci.

Aby zidentyfikować wspólne bariery i czynniki ułatwiające, przeprowadziliśmy systematyczny przegląd z udziałem ojców i matek. Przeszukaliśmy sześć elektronicznych baz danych i skonsultowaliśmy szarą literaturę w poszukiwaniu odpowiednich badań. Zidentyfikowaliśmy 20 badań jakościowych, które spełniły kryteria włączenia. Stosując syntezę tematyczną, stwierdziliśmy, że główne tematy były podobne w różnych badaniach. Zidentyfikowaliśmy pięć tematów: psychologiczny, sytuacyjny, wiedza/świadomość, program/interwencja, współrodzicielstwo i przekonania/postawy.

Odpowiedzi uczestników ujawniły, że ojcowie i matki doświadczają podobnych wyzwań. Na przykład, zarówno matki jak i ojcowie zgłaszali, że są zajęci innymi obowiązkami rodzinnymi. Zarówno matki jak i ojcowie zgłaszali, że są przytłoczeni obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi i chorobą. Ponadto obie grupy zgłaszały, że napotykają na praktyczne bariery, takie jak niedogodny czas i transport. Na przykład, matki i ojcowie zgłaszali czas oczekiwania na zapisanie się do programu, długie zadania domowe i trudności z finansowaniem leczenia.

Niektóre z tych barier mogą być wynikiem barier językowych. Na przykład rodzice mówiący po hiszpańsku mogą nie być w stanie zaangażować się w program szkolny, jeśli nie znają drugiego języka. W rezultacie mogą nie czuć się tak wartościowi lub zaangażowani jak ich jednojęzyczni koledzy.

Bariery ekonomiczne i społeczne mogą także wpływać na zaangażowanie ojców w życie dzieci. Często ojcowie są żywicielami rodziny, co sprawia, że czują się jak zły ojciec. Bezrobocie jest kolejnym czynnikiem wpływającym na brak zaangażowania mężczyzn w życie ich dzieci. Bezrobocie przyczyniło się również do wzrostu liczby gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety i niestabilności małżeńskiej, szczególnie wśród grup mniejszościowych na obszarach miejskich.

Zaangażowanie po rozwodzie

Zaangażowanie po rozwodzie jest ważne dla dzieci rozwiedzionych rodziców. Rozwijanie dobrych relacji z obojgiem rodziców jest korzystne w perspektywie krótko- i długoterminowej. Jednak w wielu rozwiedzionych rodzinach rola ojca jest umniejszona i jest on mniej zaangażowany w sprawy dzieci.

W niniejszym opracowaniu badano czynniki wpływające na zaangażowanie ojców noncustodial z dziećmi po rozwodzie. Badanie testowało dwie hipotezy, mianowicie, że zaangażowanie ojców będzie malało wraz z upływem czasu oraz że jakość interakcji ojciec-dziecko będzie zależała od relacji pomiędzy byłymi małżonkami. Badanie wykorzystało akta rozwodowe z hrabstwa Dane, Wisconsin, do analizy relacji ojciec-dziecko.

Na relacje ojciec-dziecko mają również wpływ warunki mieszkaniowe. Ojcowie zaangażowani we wspólną opiekę fizyczną częściej tworzyli bliskie relacje ze swoimi dziećmi, podczas gdy ojcowie sprawujący wyłączną lub główną opiekę fizyczną byli mniej zaangażowani. Ponadto dzieci, które mają bliskie relacje z obojgiem rodziców, mają lepszy dobrostan psychiczny i emocjonalny.

Reakcje dzieci na konflikt mogą być pozytywne lub negatywne. W niektórych przypadkach może być jednak konieczne, aby ojciec uczestniczył w życiu dziecka. Ojcowie o niestabilnej sytuacji ekonomicznej mogą nie być w stanie regularnie płacić alimentów. W takich przypadkach, sporadyczne płatności mogą być dobrą alternatywą. Ponadto, ukryte płatności mogą poprawić relację ojciec-dziecko.

Zaangażowanie po rozwodzie jest niezbędne dla dobrego samopoczucia i rozwoju dzieci. Rodzice muszą określić, jaki poziom zaangażowania chcą utrzymać i jak radzić sobie z konfliktami.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *